วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สารสนเทศโรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐานและประวัติของโรงเรียน
                โรงเรียนบ้านแม่ขีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  12 มิถุนายน  2526  มีที่ตั้งเลขที่ 35 บ้านแม่ขีด   หมู่ที่  3  ตำบลแม่นาจาง    อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต อำเภอแม่สะเรียง เป็นระยะทางรวม  114  กิโลเมตร
เขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นชุมชนชาวไทยภูเขา ภาษาท้องถิ่น คือ “ปกากะญอ” นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 97  ชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยมีอาชีพหลักคือการทำนา  อาชีพรอง ที่ชุมชนกระทำโดยทั่วไป คือ รับจ้าง ปลูกพริก ปลูกผักสวนครัว หาของป่า
                โรงเรียนบ้านแม่ขีดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  เมตร พิกัด MA027467 ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้จำนวน  12 ไร่ ตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 106/2532 ลงวันที่ 24 เมษายน 2532 มีอายุครบ 30 ปี  สิ้นอายุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ขีดเปิดสอนระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา


                     อักษรย่อโรงเรียนบ้านแม่ขีด     :   ม.ข.
                             ตราสัญลักษณ์โรงเรียน      :   ดอกพุทธรักษาบานรับแสงตะวันกลางเสมาธรรมจักร
      ความหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียน       :   การศึกษาสร้างภูมิปัญญา   พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
                                       ปรัชญาโรงเรียน         :   การศึกษาสร้างภูมิปัญญา   พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
                                       คำขวัญโรงเรียน         :   ความรู้คู่คุณธรรม   นำสังคมพัฒนา
                                   เอกลักษณ์โรงเรียน        :   ยิ้มไหว้   วัฒนธรรมดี   กีฬาเด่น
                       อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       :   ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                                   อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                                     สีประจำโรงเรียน          :   แดง  -  ดำ
                   ความหมายสีประจำโรงเรียน      :   แดง   หมายถึง  ความดีงาม  ความรุ่งเรือง
                                                                                   ดำ    หมายถึง  ความหนักแน่น  ความอดทนอดกลั้น
                 ดอกไม้ ต้นไม้ประจำโรงเรียน       :   ดอกพุทธรักษา  ดอกไม้สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ 
                                                                                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ ๙
              ความหมาย  “ ดอกพุทธรักษา ”        สิ่งดีงาม   มีการคุ้มครองให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ขีด
                          โรงเรียนบ้านแม่ขีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2526  ปัจจุบัน นายดำรงค์  สวัสดี  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  รวมทั้งหมด  9  ห้องเรียน  จำแนกเป็น  นักเรียนชาย  66  คน  นักเรียนหญิง  70  คน  รวมทั้งสิ้น  136  คน

วิสัยทัศน์
                               โรงเรียนบ้านแม่ขีดเป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความรู้  มีทักษะ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพระดับสากล ภายในปี  2559

พันธกิจ
                    พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม  มีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล

กลยุทธ์


กลยุทธ์
                1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล
                2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม  มีความสำนึกในการเป็นชาติไทย  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
               3. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
               4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
               5. โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล


กลยุทธ์           
                     1 .พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
                     2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
                     4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
                     5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ว

จำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ขีด
ที่
ตำแหน่ง/ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
1
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
-
1
2
ข้าราชการครู สายงานปฏิบัติการสอน
4
5
9
3
ครูพนักงานราชการ
1
1
2
4
ครูอัตราจ้าง
2
-
2
5
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
-
1
1
6
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
-
1
7
วิทยากรท้องถิ่น
-
1
1
8
นักการภารโรง
-
-
-
9
อาสาสมัครพัฒนาโรงเรียน
1
-
1

รวม
10
8
18

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 ภาพบรรยากาศจากหน้าโรงเรียน
 ป้ายโรงเรียน
 สนามฟุตซอล และลานเข้าแถวเคารพธงชาติ
 ธงอาเซียน หน้าห้องพักครู 
 บอร์ดแสดงผลงาน และห้อง ป.3 ป.4
 ห้องป.3 ป.4
 เสาธงหน้าห้องสมุด
 โรงอาหารโรงเรียน
 ห้องฝึกงาน
 ห้องเรียนอนุบาล
 ห้องน้ำนักเรียน
 สนามเด็กเล่น (ไม่มีของเล่นเลย)
 ห้องเรียน อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา
บ้านพักครูหลังเล็ก
บ้านพักครูหลังใหญ่ 
 นักเรียนรุ่นน้องสวัสดีนักเรียนรุ่นพี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนพูดคุยกับนักเรียน
นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร
คณะครูเดินทางกลับบ้านสุดสัปดาห์โดยมอเตอร์ไซค์
คณะครูถ่ายรูปร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูถ่ายรูปกับผู้อำนวยการโรงเรียน