วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Contact

โรงเรียนบ้านแม่ขีดยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน

ติดต่อโรงเรียนบ้านแม่ขีด โทร. 053-071339
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำรงค์  สวัสดี  โทร. 087-1836004

Facebook : โรงเรียนบ้านแม่ขีด

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สารสนเทศโรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐานและประวัติของโรงเรียน
                โรงเรียนบ้านแม่ขีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  12 มิถุนายน  2526  มีที่ตั้งเลขที่ 35 บ้านแม่ขีด   หมู่ที่  3  ตำบลแม่นาจาง    อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต อำเภอแม่สะเรียง เป็นระยะทางรวม  114  กิโลเมตร
เขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นชุมชนชาวไทยภูเขา ภาษาท้องถิ่น คือ “ปกากะญอ” นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 97  ชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยมีอาชีพหลักคือการทำนา  อาชีพรอง ที่ชุมชนกระทำโดยทั่วไป คือ รับจ้าง ปลูกพริก ปลูกผักสวนครัว หาของป่า
                โรงเรียนบ้านแม่ขีดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  เมตร พิกัด MA027467 ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้จำนวน  12 ไร่ ตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 106/2532 ลงวันที่ 24 เมษายน 2532 มีอายุครบ 30 ปี  สิ้นอายุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ขีดเปิดสอนระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                     อักษรย่อโรงเรียนบ้านแม่ขีด     :   ม.ข.
                             ตราสัญลักษณ์โรงเรียน      :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                     ปรัชญาโรงเรียน         :   การศึกษาสร้างภูมิปัญญา   พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
                                     คำขวัญโรงเรียน         :   ความรู้คู่คุณธรรม   นำสังคมพัฒนา
                                  เอกลักษณ์โรงเรียน        :   ยิ้มไหว้   วัฒนธรรมดี   กีฬาเด่น
                        อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       :   ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                                   อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                                   สีประจำโรงเรียน          :   แดง  -  ดำ
                     ความหมายสีประจำโรงเรียน      :   แดง   หมายถึง  ความดีงาม  ความรุ่งเรือง
                                                                              ดำ    หมายถึง  ความหนักแน่น  ความอดทนอดกลั้น
                 ดอกไม้ ต้นไม้ประจำโรงเรียน       :   ดอกพุทธรักษา  ดอกไม้สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ 
                                                                                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ ๙
              ความหมาย  “ ดอกพุทธรักษา ”        สิ่งดีงาม   มีการคุ้มครองให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ขีด
                          โรงเรียนบ้านแม่ขีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2526  ปัจจุบัน นายดำรงค์  สวัสดี  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  รวมทั้งหมด  10  ห้องเรียน  จำแนกเป็น  นักเรียนชาย  96  คน  นักเรียนหญิง  86  คน  รวมทั้งสิ้น  182  คน

วิสัยทัศน์
                               โรงเรียนบ้านแม่ขีดเป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความรู้  มีทักษะ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพระดับสากล ภายในปี  2559

พันธกิจ
                    พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม  มีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล

จำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ขีด


ที่
ตำแหน่ง/ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
1
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
-
1
2
ข้าราชการครู สายงานปฏิบัติการสอน
8
3
11
3
ครูพนักงานราชการ
1
1
2
4
ครูอัตราจ้าง
2
-
2
5
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
-
-
-
6
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
-
1
7
วิทยากรท้องถิ่น
1
-
1
8
นักการภารโรง
-
-
-
9
อาสาสมัครพัฒนาโรงเรียน
1
-
1

รวม
15
4
19

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขีด ปีการศึกษา 2558


บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ขีดบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่ขีด

นายดำรงค์   สวัสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขีด
นายสมยงค์  ฐานะวิชัย       ว่าที่ ร.ต.ธนาคาร  โกศัย     นายรพิน  มณีถิ่นสกุล  
   ครู คศ.1                             ครู คศ.1                            ครู คศ.2     
 นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ   นางสาววลัยพร  โกศัย      นายเฉลิม  ศิขรินศานติ
     ครู คศ.1                           ครู คศ.1                            ครูผู้ช่วย   
       
      นางสาวปาริฉัตร  เพียรสว่าง      นายเวทย์  เชี่ยวชาญพฤกษา       
         ครู คศ.1                              พนักงานราชการ   
    
  นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ       นางสาวจารุวรรณ  สุภาษี  
                    ครู คศ.1                                 ครู คศ.1                      
       นางอาภรณ์  บัญชาบันลือยศ           นายสุนทร  วดีสุปัญญา     นายสุชาติ  ประพันธ์เดช    
        พนักงานราชการ                             ครูอัตราจ้าง                       ครูอัตราจ้าง      
       นายวันชัย  ร่มมยุรี         นายสาโรจน์  สมบัติพนา  
       ครูอัตราจ้าง                     พนักงานบริการ      

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กลยุทธ์


กลยุทธ์
                1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล
                2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม  มีความสำนึกในการเป็นชาติไทย  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
               3. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
               4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
               5. โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล


กลยุทธ์          
                     1 .พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
                     2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
                     4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
                     5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาพที่น่าสนใจภาพแผนที่การเดินทางมาโรงเรียนบ้านแม่ขีด อ.แม่ลาน้อย โดยเริ่มต้นจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
ระยะทางทั้งสิ้น 77 กม. เป็นถนนลาดยาง 55 กม. และถนนลำลอง 22 กม.


12/08/58 โรงเรียนบ้านแม่ขีด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองนักเรียนผู้เป็นแม่เข้าร่วมกิจกรรม
ให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นแม่


03/08/58 บริษัท top3gnet ส่งมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรศัพท์ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ขีด 
ส่งผลให้ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ขีดมีสัญญาณโทรศัพท์ (4 ขีดเต็ม) 
ใช้หลายจุด (truemove 3g) ชาวบ้านและครูมีการติดต่อกับภายนอกได้ง่ายขึ้น


25/07/58 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด มีการแสดง 
กิจกรรมต่างต่าง มากมาย เด็กทุกคนให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี


26/06/58- 17/07/58 กิจกรรมอบรมและรณรงค์ต่อต้านภัยจากยาเสพติดและเอดส์ สนับสนุนโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง01/07/58กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เดินสวนสนามแล้ว บำเพ็ญประโยชน์ครับ


26/06/2558 : งานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 255825/06/2558 : ต้อนรับคณะนิเทศ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอน


18/06/2558 : วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558


21/06/2558 : คณะครูและนักเรียนต้อนรับ ผอ.อภิชาติ อินตา ,ผอ.อานงค์  ปินตา ,คุณซูซาน และคณะฯ


28/05/58 ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูบวงสรวงเจ้าที่ และศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล


02/05/2558 :โครงการโรงเรียนคือโรงพยาบาล สร้างอนามัยเล็กๆในโรงเรียนบ้านแม่ขีด พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์


ผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำรงค์ สวัสดี มอบทุนเด็กนักเรียนยากจนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขีดที่น่ารัก


กิจกรรมส่งเสรอมการไหว้ของนักเรียน


ครูพัฒน์นำนักเรียนทาสีรั้วโรงเรียน


การแต่งกายประจำวันศุกร์ของครูสาวๆ โรงเรียนบ้านแม่ขีด สวยทุกคนจริงๆ


ภาพหมู ครูโรงเรียนบ้านแม่ขีด


ครูอี๊ดและนักเรียนในชุด ปกาเกอญอ


สะพานแขวนทางกลับบ้านของนักเรียนบ้านสบแม่ขีด


นายแบบนางแบบในชุดลูกเสือ ณ KD. ร้านค้าหน้าโรงเรียนบ้านแม่ขีด


ทีมงานครูโรงเรียนบ้านแม่ขีดในงานกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง ปีการศึกษา 2557


งานวัน Open House ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด


งานแต่งงานช่างสาโรจน์ ช่างประจำโรงเรียน


การประกวดการปั้นดินเหนียว ผลงานระดับภาค โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขีด และคณะครู


ฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำรงค์  สวัสดี

พานักเรียนทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ที่ Dream World กทม.


ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูดำหัวผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2