วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สารสนเทศโรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐานและประวัติของโรงเรียน
                โรงเรียนบ้านแม่ขีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  12 มิถุนายน  2526  มีที่ตั้งเลขที่ 35 บ้านแม่ขีด   หมู่ที่  3  ตำบลแม่นาจาง    อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต อำเภอแม่สะเรียง เป็นระยะทางรวม  114  กิโลเมตร
เขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นชุมชนชาวไทยภูเขา ภาษาท้องถิ่น คือ “ปกากะญอ” นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 97  ชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยมีอาชีพหลักคือการทำนา  อาชีพรอง ที่ชุมชนกระทำโดยทั่วไป คือ รับจ้าง ปลูกพริก ปลูกผักสวนครัว หาของป่า
                โรงเรียนบ้านแม่ขีดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  เมตร พิกัด MA027467 ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้จำนวน  12 ไร่ ตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 106/2532 ลงวันที่ 24 เมษายน 2532 มีอายุครบ 30 ปี  สิ้นอายุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ขีดเปิดสอนระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                     อักษรย่อโรงเรียนบ้านแม่ขีด     :   ม.ข.
                             ตราสัญลักษณ์โรงเรียน      :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                     ปรัชญาโรงเรียน         :   การศึกษาสร้างภูมิปัญญา   พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
                                     คำขวัญโรงเรียน         :   ความรู้คู่คุณธรรม   นำสังคมพัฒนา
                                  เอกลักษณ์โรงเรียน        :   ยิ้มไหว้   วัฒนธรรมดี   กีฬาเด่น
                        อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       :   ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                                   อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                                   สีประจำโรงเรียน          :   แดง  -  ดำ
                     ความหมายสีประจำโรงเรียน      :   แดง   หมายถึง  ความดีงาม  ความรุ่งเรือง
                                                                              ดำ    หมายถึง  ความหนักแน่น  ความอดทนอดกลั้น
                 ดอกไม้ ต้นไม้ประจำโรงเรียน       :   ดอกพุทธรักษา  ดอกไม้สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ 
                                                                                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ ๙
              ความหมาย  “ ดอกพุทธรักษา ”        สิ่งดีงาม   มีการคุ้มครองให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ขีด
                          โรงเรียนบ้านแม่ขีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2526  ปัจจุบัน นายดำรงค์  สวัสดี  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  รวมทั้งหมด  10  ห้องเรียน  จำแนกเป็น  นักเรียนชาย  96  คน  นักเรียนหญิง  86  คน  รวมทั้งสิ้น  182  คน

วิสัยทัศน์
                               โรงเรียนบ้านแม่ขีดเป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความรู้  มีทักษะ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพระดับสากล ภายในปี  2559

พันธกิจ
                    พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม  มีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น