วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กลยุทธ์


กลยุทธ์
                1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล
                2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม  มีความสำนึกในการเป็นชาติไทย  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
               3. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
               4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
               5. โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล


กลยุทธ์          
                     1 .พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
                     2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
                     4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
                     5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น