วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ขีดบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่ขีด

นายดำรงค์   สวัสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขีด
นายสมยงค์  ฐานะวิชัย       ว่าที่ ร.ต.ธนาคาร  โกศัย     นายรพิน  มณีถิ่นสกุล  
   ครู คศ.1                             ครู คศ.1                            ครู คศ.2     
 นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ   นางสาววลัยพร  โกศัย      นายเฉลิม  ศิขรินศานติ
     ครู คศ.1                           ครู คศ.1                            ครูผู้ช่วย   
       
      นางสาวปาริฉัตร  เพียรสว่าง      นายเวทย์  เชี่ยวชาญพฤกษา       
         ครู คศ.1                              พนักงานราชการ   
    
  นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ       นางสาวจารุวรรณ  สุภาษี  
                    ครู คศ.1                                 ครู คศ.1                      
       นางอาภรณ์  บัญชาบันลือยศ           นายสุนทร  วดีสุปัญญา     นายสุชาติ  ประพันธ์เดช    
        พนักงานราชการ                             ครูอัตราจ้าง                       ครูอัตราจ้าง      
       นายวันชัย  ร่มมยุรี         นายสาโรจน์  สมบัติพนา  
       ครูอัตราจ้าง                     พนักงานบริการ